Nu öppnar nomineringen till heltidarposter och styrelseuppdrag inom Göta studentkår för nästkommande verksamhetsår

Datum: 
måndag, 25 februari, 2019

Nu öppnar vi nomineringen till nästkommande verksamhetsår inom Göta studentkår! Du kan nominera till heltidarposter, styrelseposter eller verksamhetsrevisor.

För att komma till nomineringsformuläret, klicka här >>

Studentkårens heltidarposter består av bland annat ordförande och vice ordförande för Göta studentkår samt sektionsordförande för de fem sektioner vi har. Det är dessa personer som arbetar heltid under ett år med studentkårens dagliga verksamhet.

Styrelseledamötena utgör stöd till kårens heltidare och väljs på ideell basis.

De väljs av Kårfullmäktige, studentkårens högsta organ. Detta sker på konstituerande kårfullmäktigemöte den 27 april, och inför detta möte kommer Valberedningen att hålla löpande intervjuer med de nominerade för att lämna ett förslag till fullmäktige om vem som skall väljas till vilken post.

Fram till och med den 26 mars kan du nominera dig själv eller en vän till någon av de 10 heltidarposterna eller styrelseledamotposterna.

Kårordförande

Göta studentkårs ordförande har huvudansvaret att planera och leda organisationens verksamhet. Ordförande leder Kårstyrelsens och organisationens arbete och har därmed ansvar för arbetsledning av kårstyrelsen och personal. Kårordförande ska vara Göta studentkårs representant vid möten med Göteborgs universitets ledning. I uppdraget ingår ansvar för extern representation, dels genom att vara organisationens ansikte utåt i media och dels genom huvudansvar för arbetet med Sveriges förenade studentkårer (SFS) och Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS). Kårordförande bildar tillsammans med Vice kårordförande Göta studentkårs presidium och är också firmatecknare. Presidiet ansvarar tillsammans med kommunikatör för att hemsidan och sociala medier regelbundet uppdateras.

Nuvarande ordförande: Axel Andersson, ordf@gota.gu.se

Vice Kårordförande

Vice kårordförande har huvudansvaret för Göta studentkårs interna arbete. Det innefattar den ekonomiska hanteringen, arbetsledning för heltidare samt att tillsammans med Kårordförande planera och leda organisationens verksamhet. I posten ingår även att representera Göta studentkår i möten med universitetet. Vice kårordförande är Kårordförandes ställföreträdare i Kårstyrelsen vid dennes frånvaro och ska vara firmatecknare. Vice kårordförande bildar tillsammans med Kårordförande Göta studentkårs presidium. Presidiet ansvarar tillsammans med kommunikatör för att hemsidan och sociala medier regelbundet uppdateras.

Nuvarande vice kårordförande: vakant, vice@gota.gu.se

Organisationssekreterare

Organisationssekreteraren har det övergripande ansvaret för det administrativa och organisatoriska arbetet i Göta studentkår. Detta innefattar det arbete som krävs inför, under och efter kårstyrelsemöten och fullmäktigesammanträden, beslutsuppföljning, administrativt arbete kring protokoll och övriga praktiska detaljer som underlättar Kårordförande och Vice kårordförandes arbete. Organisationssekreterarens övergripande ansvar innebär också att ansvara för att Göta studentkårs styrdokument är aktuella, lättillgängliga och relevanta. Utöver detta ansvarar Organisationssekreteraren för kårföreningsansökningar, inkomna äskningar till Kårstyrelsen samt heltidarnas ledighetsansökningar och sjukanmälningar.

Nuvarande organisationssekreterare: Anneli Arohlén, org.sek@gota.gu.se

Eventansvarig

Eventansvarig har sin stationära plats på Göta studentkårs kontor inne i Studenternas hus. Uppdraget är delat i ansvarsområdena event, inspark och kommittéer rörande studiesocial verksamhet. Tiden bör vara jämnt fördelad mellan dessa områden, dock med hänsyn till att olika perioder kan komma att kräva mer fokus på enskilda ansvarsområden. Prioritet ska ges till löpande verksamhet. Eventansvarig är underställd centrala presidiet.

Nuvarande eventansvarig: Eventansvarig är en ny post och tillsätts för första gången inför verksamhetsåret 2019/2020

Kårstyrelseledamot

Kårstyrelsen är Göta studentkårs verkställande organ och fullmäktiges ställföreträdare. Kårstyrelsen utgörs av Kårordförande, Vice kårordförande, Organisationssekreterare, Eventansvarig samt ledamöter. Som kårstyrelseledamot har man tillsammans med styrelsen ansvar för att planera, samordna och leda studentkårens verksamhet. Kårstyrelsen bereder ärenden som skall behandlas av fullmäktige samt driver det strategiska arbetet och gör verklighet av de beslut som fullmäktige har tagit. Kårstyrelsen bereder och godkänner ansökningar om kårföreningsstatus, utser ledamöter i sektionsstyrelserna, ledamöter i kommittéer samt är arbetsgivare för Göta studentkårs anställda.

Sektionsordförande (gäller för samtliga fem sektioner)

Sektionsordförande är ordförande i sektionsstyrelsen och är sammankallande till sektionsstyrelsemöten. Sektionsordförande har ekonomiskt ansvar och sköter sektionens budget. Sektionsordförande ansvarar för att studentinflytande utövas på fakulteten. Sektionsordförande ska ta ansvar för sektionens studentpolitiska frågor på fakultetsnivå, vara föreningar behjälplig och skapa närhet till studenter.

Nuvarande sektionsordförande:

Samhällsvetarsektionen: Elin Gunnarsson, samsek@gota.gu.se
Utbildningsvetenskapliga sektionen: Linnéa Lomander, utsek@gota.gu.se
Humanistsektionen: Julia Nyberg, humsek@gota.gu.se
Naturvetarsektionen: Michel Gil, natsek@gota.gu.se
IT-sektionen: Verena Schödl, itsek@gota.gu.se

Vice sektionsordförande Samhällsvetarsektionen

Vice sektionsordförande har huvudansvaret för Göta studentkårs Samhällsvetersektions studiesociala arbete. Det innefattar den dagliga ekonomiska hanteringen, det yttersta ansvaret för insparken och studiesociala aktiviteter vid sektionen. Vice sektionsordförande har tillsammans med sektionsordförande ansvar för att planera och leda sektionens verksamhet.

Nuvarande vice sektionsordförande Samhällsvetarsektionen: Patrik Andersson, vice.samsek@gota.gu.se

Sektionsstyrelseledamot

Ledamötena i sektionsstyrelserna är med och driver det strategiska arbetet samt är behjälpliga i det dagliga arbetet på sektionen. Styrelseledamöterna deltar ideellt i styrelsearbetet och har ofta specifika ansvarsområden som beslutas av styrelsen. Det kan exempelvis handla om utbildningsbevakning, kontakt med föreningar, ansvar för sektionens externa relationer, kommunikation, studiearbetsmiljö eller Spira.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

Bli medlem snabbt och enkelt via Medlemsportalen >>