UKÄ söker ämneslärarstudenter för utvärderingsintervjuer

Just nu pågår en utvärdering av ämneslärarutbildningarna Vid Göteborgs universitet. Det är Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som utvärderar kvaliteten på din utbildning. Detta görs på uppdrag av Sveriges regering och sker på 27 olika lärosäten i landet.

En del av utvärderingen är att det genomförs intervjuer med studenter på utbildningen. Detta görs dels för att ta del av studenternas erfarenheter i vilken utsträckning de anser att utbildningen ger dem förutsättningar att nå de nationella examensmålen, men även andra relevanta områden kan belysas under intervjun. Intervjuerna är konfidentiella, vilket innebär att lärosätet inte kommer veta vilka studenter det är som har uttalat sig om vad kring utbildningen.

Studentintervjuerna är en möjlighet för dig som student att påverka din utbildning. Det är utbildningen och universitetet som utvärderas och inte studenterna. Exempel på frågor som kan ställas under intervjuerna är:

 • Vad tycker ni om er utbildning?
 • På vilket sätt har ni nytta av det ni lärt er när ni gör er VFU?
 • Vad skulle kunna bli bättre med er utbildning?

Åtta studenter intervjuas i grupp via Skype på GU, det är möjligt att genomföra intervjun på distans och på engelska om någon önskar. Intervjun tar ca 60 minuter och du behöver inte ha några förkunskaper för att delta på intervjun men UKÄ ser gärna att du har genomfört minst halva din utbildning eller är i slutet av din utbildning.

De som genomför intervjuerna är en grupp av bedömare som består av ämnessakkunniga, studentrepresentanter och arbetslivsföreträdare. Andra underlag som  bedömarna använder i sin utvärdering är:

 • En självvärdering där lärosätet beskriver och analyserar hur de säkerställer och följer upp utbildningens kvalitet samt hur studenterna har nått examensmålen när examen utfärdas
 • Ett slumpmässigt urval av studenternas självständiga arbeten
 • Statistik över tidiga avhopp
 • Intervjuer med lärare och ledning för den granskade utbildningen

Datum och tid för intervjuer

 • De intervjuer som kommer genomföras är:
 • Ämneslärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan i undervisningsämnet svenska och samhällskunskap, 2019-05-08 kl. 09:00-10:00
 • Ämneslärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan i undervisningsämnet matematik, 2019-05-09 kl. 08:30-09:30
 • Ämneslärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och gymnasieskolan i undervisningsämnet idrott och hälsa samt bild, 2019-05-08 kl. 10:15-11:15
 • Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet musik och dans, 2019-05-09 kl. 09:45-10.45

Om du är intresserad av att delta i utvärderingen, kontakta sektionordförande för Utbildningsvetenskapliga sektionen Linnéa Lomander på utsek@gota.gu.se.

BLI MEDLEM I GÖTA STUDENTKÅR

1. Som medlem visar du för universitetet att det är viktigt att de lyssnar på studenterna, tillsammans är vi starka
2. För din medlemsavgift kan studentkåren fortsätta arbeta för att din utbildning ska hålla hög kvalitet och ha ett gott rykte nu och i framtiden
3. Som medlem kan du enkelt själv engagera dig för att förbättra din utbildning eller utöka ditt sociala liv genom att engagera dig i en studentgrupp eller gå med i någon av alla kårföreningar som finns.

 

Samhällsvetarsektionen
För dig som läser socionomprogrammet, psykologi, europakunskap, journalistik, personalvetarprogrammet, arbetsvetarprogrammet, offentlig förvaltning, globala studier, statsvetenskap, kriminologi eller något annat på Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läs mer

 

Utbildningsvetenskapliga sektionen
För dig som läser programmen hälsopromotion, kostekonomi, sports coaching, pedagogik, speciallärare, barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, förskollärare, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, rektor eller något annat på utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Läs mer

 

Humanistsektionen
För dig som läser på Humanistiska fakulteten: T.ex. språk, religion, historia, kultur mfl.  Klicka här för att läsa mer!
 
For those who study at the Faculty of Arts: for example language, religion, history, culture etc. Click here for more information!

Naturvetarsektionen
För dig som studerar allt från mineral, komplexa tal, relativitetsteorin, havsnivåhöjningar, DNA-molekylens uppbyggnad och mycket mer.
Läs mer

 

IT Section
If you study at the Information Technology faculty, we are your student union and work tirelessly to ensure that your study time with us will be pleasant, safe and fruitful.
Läs mer

 

Doktorander
För dig som läser forskarutbildning inom humaniora, IT, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap.

 

Bli stödmedlem
Har du slutat studera men vill fortsätta stödja kårens arbete?
Bli stödmedlem!

 

Läs mer om medlemskap