Skip to main content
Humanisten trappor

Veckorapport v.12

Prefektråd 
Under prefektrådet ägnades en stor del av tiden till att diskutera fördelningsmodellen, alltså hur man fördelar medel mellan forskning och utbildning på fakulteten. På mötet presenterades olika förslag på fördelning som också kommer diskuteras i fakultetsstyrelsen. Det pågår även ett arbete för att utöka möjligheterna för digital undervisning. Fokus ligger på att få Zoom att fungera samt att undervisa lärare i hur de använder det digitala verktyget. I övrigt jobbar institutionerna mycket med att förbereda examination så att studenter kan skriva tenta även ifall läraren blir sjuk. 

Humanistiska doktorandrådet (HDR)
Humanistiska doktorandrådet är ett organ under Göta studentkår vars övergripande syfte är att representera studenter på forskarnivå. Under vecka 12 hölls ett digitalt doktorandråd där vi pratade mycket om den rådande situationen och hur det påverkar doktoranders arbete. Då möjligheten för fältarbete begränsas och disputationer påverkas finns det risk för att doktorander kommer behöva begära förlängning vilket kan resultera i extra kostnader för fakulteten. Då detta påverkar samtliga fakulteter på olika nivåer driver doktorandkommitén på universitetet att de extra kostnaderna för förlängning ska täckas med centrala medel. 

Möte med fakulteten och inredningsarkitekt. 
Sektionsordförande har haft ett möte med fakulteten och inredningsarkitekten för att prata om den nya möbleringen och skyltningen på Humanisten. Sektionsordförande lyfte brister med placeringen av vissa studieplatser, exempelvis studieplatser som finns i korridoren där det rör sig mycket människor och där ljudnivån är hög. Förslag på förbättring är byta plats på studieplatser i korridoren till tystare miljöer och att ha nedslagsplatser i korridoren istället. Antalet studieplatser har ökat men det har även antalet studenter som vistas i lokalerna vilket man bör ha i åtanke. Vi är mycket måna om att det ska finnas plats till alla studenter på fakulteten inne på humanisten, speciellt när planeringen för ombygge av universitetsbiblioteket är igång.  Vi pratade även om konsekvenserna av bristen på eluttag och att det borde funnits med i planeringen från början. Angående skyltningen så har vi fått feedback från anställda och studenter att det finns en viss otydlighet, speciellt när det kommer till grupprummen och våningsplan, detta är något som nu ska ses över. 

Göta studentkårs evenemang
Göta studentkår har haft ett möte angående vårens större event och vi har tyvärr fått ta det tunga beslutete att ställa in jubileumsbanketten och valborgsfirandet i vår.  Förutom att Göta ställer in större tillställningar tillsvidare så gör även universitetet det, därför kommer invigningen för Humanisten att flyttas och förhoppningsvis äga rum i höst.

Ny leverantör av studenthälsa 
Den 16 mars skedde ett byte av leverantör för studenthälsa från Akademihälsan till Feelgood. Kontaktuppgifter till Feelgood finns på studentportalen: 
https://studentportal.gu.se/studiemiljo-regler/studenthalsa

Support för akademiskt skrivande 
Enheten för akademiskt språk håller fortsatt öppet och erbjuder support för akademiskt skrivande online. De har handledning och drop-in via Zoom. Läs mer på studentportalen:
https://studentportal.gu.se/handledning-och-stod?skipSSOCheck=true&referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F